งานก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า
มูลค่าการก่อสร้าง : 466,520,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560