" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานอาคารและรางระบายน้ำใต้ดินโรงแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

งานอาคารและรางระบายน้ำใต้ดินโรงแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : SAMSUNG ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
มูลค่าการก่อสร้าง : 195,834,704 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548